П'ятниця, 31 березня 2023

Сертифікація лісів

Місцезнаходження підприємства:

 

 

 

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

Загальні засади реалізації права громадян на звернення визначено Законом України "Про звернення громадян" (№ 393/96-ВР від 02.10.1996 року). У цьому Законі надано чіткі визначення термінів "звернення", "пропозиції", "заяви" та "скарги" громадян, зазначені вимоги до звернень, порядок їх розгляду, а також відповідальність за порушення Закону. Законом також встановлено умови, за яких звернення не підлягають  розгляду і вирішенню.

Звернення не підлягає розгляду, коли воно не підписане автором, у разі відсутності даних про місце проживання, а також при анонімності звернення.

Також не розглядаються повторні зверненняодним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того жпитання, якщо перше вирішене по суті, а також скарги, терміни для подання яких закінчилися, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Відповідно до ст. 3 Закону під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження) -

звернення громадян, де

висловлюються порада,

рекомендація щодо діяльності

органів державної влади і

місцевого самоврядування,

депутатів усіх рівнів, посадових

осіб, а також висловлюються

думки щодо врегулювання

суспільних відносин та умов життя

громадян, вдосконалення правової

основи державного і громадського

життя, соціально-культурної та

інших сфер діяльності держави і

суспільства.

Заява (клопотання) - звернення

громадян із проханням про

сприяння реалізації закріплених

Конституцією та чинним

законодавством їх прав та

інтересів або повідомлення про

порушення чинного законодавства

чи недоліки в діяльності

підприємств, установ, організацій

незалежно від форм власності,

народних депутатів України,

депутатів місцевих рад, посадових

осіб, а також висловлення думки

щодо поліпшення їх діяльності.

Клопотання - письмове звернення

з проханням про визнання за

особою відповідного статусу, прав

чи свобод тощо.

Скарга - звернення з вимогою про

поновлення прав і захист законних

інтересів громадян, порушених

діями (бездіяльністю), рішеннями

державних органів, органів

місцевого самоврядування,

підприємств, установ, організацій,

об'єднань громадян, посадових

осіб.


КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ТА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ:

Як подати письмове звернення до ДП «Надвірнянське лісове господарство»?

Письмове звернення до ДП «Надвірнянське лісове господарство можна подати в такий спосіб:

- вул. Соборна, 163, н. Надвірна, Надвірнянський район,

 Івано-Франківська область, Україна, індекс 78400;

- особисто передати до громадської приймальні Тел. (3475) 2-06-61;  Факс (3475) 2-06-61;

громадяни мають право звернутися до лісгоспу у письмовій і усній (викладеній громадянином і записаній посадовою особою на особистому прийомі) формі з чітко викладеними пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами. У зверненні має бути зазначене прізвище, ім'я, по-батькові, місце проживання громадянина і особистий підпис. Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою (колективом) громадян.

У разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення чи без дотримання встановлених чинним законодавством вимог, воно повертається громадянину з відповідним роз'ясненням.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором, а також таке, з якого неможливо встановити авторство,визначаєтьсяанонімним і розгляду не підлягає.

Доводимо до відома, що листи, які надходять до лісгоспу в електронній формі, не є офіційним зверненням, не підпадають під дію ЗаконуУкраїни "Про звернення громадян" і можуть лише бути взяті до відома посадовими особами .

Як правильно оформити звернення?

Відповідно до статті 5 Закону України “Про звернення громадян” у

зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до ДП «Надвірнянський лісгосп».

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявниковіз відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня йогонадходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

ВИМОГИ ДО ЗВЕРНЕННЯ (ст. 5 Закону)

Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.

Як дізнатися про наслідки розгляду звернення, надісланого на адресу ДП «Надвірнянський лісгосп»?

Телефон для довідок за зверненнями громадян: Тел. (3475) 2-06-61; 2-06-60,

1.     звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, доповноважень яких належитьвирішення порушених  у звернення питань

2.     у зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

3.     звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на

особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

4.     звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати

ПРИМІТКА!!! Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених ч. 1 ст. 7 Закону. 

Як потрапити на особистий прийом до керівництва ДП «Надвірнянський лісгосп»?

Особистий прийом громадян директором, головним лісничим проводиться лише за попереднім записом у дні та години, що визначені графіком, що знаходиться за адресою: вул. Соборна, 163, М. Надвірна, Івано-Франківська область,

Попередній запис на прийом громадян здійснюється безпосередньо через їх приймальні.

Який термін розгляду звернень громадян?

Відповідно до статті 20 Закону України "Про звернення громадян" звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Як оскаржити бездіяльність органів державної влади та їх посадових осіб?

Статтею 16 Закону України "Про звернення громадян" передбачено, що скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого

самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням -безпосередньо до суду.

До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, але тільки ті, які відповідно стосуються питання.